نشست ها و همایش ها


نشست تخصصی اجرای حقوق بین الملل در نظام های قضایی ملی

دفتر همکاری های بین المللی دانشگاه علوم قضایی برگزار می ...

۱۳۹۵/۷/۱۹


بررسی بخش قضایی لایحه برنامه ششم توسعه

معاونت پژوهشی و فناوری و گروه حقوق عمومی و بین المللی دانشگاه علوم ...

۱۳۹۵/۷/۱۲


برگزاری همایش ملی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، سه سال پس از اجرا

محور های همایش: بررسی و تحلیل ساختاری و رفتاری دیوان عدالت اداری ...

۱۳۹۵/۲/۲۹


ادامه...