اعضا - فرید محسنی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
دکتر فرید محسنی
استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی
دکترا
mohseniujsas.ac.ir