اعضا - ناصر قاسمی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
دکتر ناصر قاسمی
دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی
دکترا
dr.ghasemi76gmail.com